Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

AKTUELLT – STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte nr 3 i Föreningen Konstepidemin, måndag 2019-05-27

Kort SAMMMANFATTNING av mötet

Ekonomi
Renovering av hus 7 skjuts på framtiden p.g.a. föreningens ekonomiska läge samt funderingar angående hyresavtal.
Ekonomisk prognos för 2019 delades ut och styrelsen har frågor om bl.a. hyresintänkter och parkskötsel.
Kansliet har fått en ökad arbetsbelastning på grund av arbete kring projekt. Styrelsen konstaterar att det är rimligt att avsätta en viss procent av projektpengarna för kansliets ”overhead-kostnader”.

Formalia/Verksamhet
Styrelsen beslutar att attestordning daterad 2018-04-22 gäller. Dokumentet kompletteras med dagens datum. Förslag till text gällande rapportering om ansvarsområde marknadsföring och personalfrågor tar fram.
För samtliga ansvarsområden gäller att respektive ansvarig ska vara uppdaterad vid styrelsens möten.
Frågan om vad som ingår i begreppet ”passiv medlem” ska behandlas av medlemmarna i KKR.

KKR, Arbetsgrupper
Det finns fortfarande möjlighet för medlemmar att söka pengar för projekt. Skicka mail till Johan W.
KKR diskuterar visioner och möjligheter för KE.
Styrelsen beslutar att riktlinjer för föreningens skötsel av parken är att träd som står i vägen, vuxit sig för stora eller dött, ska beskäras respektive tas bort. Inga nya minnesträd får planteras
Nuvarande riktlinjer för ateljégruppen och utegruppen som är beslutade i september 2018 ska uppdateras.

Kansliet
Charlotta Eidenskog rapporterar från mötet ”Gyllene gäss” – om kulturens roll som värdeskapare vid platsutveckling.
Slutsats: Ansvariga politiker på hög nivå måste involveras, för att visioner ska kunna bli verklighet.

Aktuella och kommande ansökningar om bidrag m.m.
Belarus-projektet har fått 100’ kr från Kulturrådet och 13-festivalen har fått 100’ kr från Göteborgs Stad.
Vi ansöker om medel för scenkonst-koordinator från VG-regionen.

Fastigheten, byggnader och mark
En genomlysning av hyresavtalet mellan KE och Gbg Stad har genomförts. Avtalet innehåller en del otydligheter. Styrelsen kommer att behandla ärendet på ett separat styrelsemöte.
Skador på KE:s byggnader har uppstått i samband med sprängningar. KE har kontakt med FK i frågan.
Inga ytterligare råttbekymmer har rapporterats.

GDPR
Barbro Östlund går löpande igenom riktlinjerna med arbetsgrupperna.

Övriga frågor
Vad är KE om fem år?
Alla föreningens medlemmar behöver fundera på och formulera vad man vill att KE är om fem år. För styrelsen är det bra att av medlemmarna få ett mål att planera kommande arbete mot. Utgångspunkten kan vara den diskussion som startat på KKR och också frågan om framtiden för KE:s dag, KE jul och Kulturnatta m.m. Styrelsen föreslår att dessa frågor behandlas på ett medlemsmöte 19 september.
Konstepidemins framtid, Verksamhet och fastigheter
Charlotta Eidenskog kommer att genomföra intervjuer med medlemmar.
Inger Skogsberg, Stina Wallinder och Fredrik Lange försöker definiera fastigheternas tillstånd, nedlagda kostnader och vem som bekostat vad.
Efter sommaren tar vi fram en handlingsplan för fortsatt arbete.

Kommande möte är måndag 2019-08-26