Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

AKTUELLT – STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte 30 september 2019
Kort sammanfattning

 

Ekonomi
Förslag till procentsats för overhead-kostnader i samband med projekt genomförda i KE:s namn är: Olika nivåer för projekt av olika storlek. I underlag för budget 2020 ska OH-kostnader finnas med.

Formalia/Verksamhet
Martin Solymar är sjukskriver och rehabilitering kan ta lång tid. Under Martins frånvaro finns möjlighet att tillsätta en person som adjungerad styrelsemedlem om det upplevs som ett behov

Förslag på komplettering av styrelsens riktlinjer har kommit gällande marknadsföring respektive personalfrågor.

 

KKR, Arbetsgrupper
Botaniska har uppvaktat KE om samarbete inför 2020 och Charlotta Eidenskog har varit på möte med Botaniskas programledare eftersom KKR finner förslaget intressant.
Frågan om samarbete med studieförbund diskuteras. KKR är positiv till samarbete, men gallerigruppen vill inte ha samarbete med något studieförbund.

Kontoret
Siri Hanbert är sjukskriven och blir borta två månader. Ersätter gör Ida Liffner.
Det finns behov av en scenkoordinator, vilket eventuellt kan lösas genom att man erbjuder en praktikplats vid KE till Projektledarutbildning inom kulturområdet.
En anmälan om trakasserier har inkommit. Johan Wingborg samt Anna Unsgaard arbetar med detta.
Underlag för verksamhetsplan för 2020 skall vara färdigt i oktober, första utkast i november.

Det tycks finnas ett glapp mellan styrelsen och medlemmarna, bl.a. när det gäller synen på KE:s framtid, men generellt också kring relationen, kommunikationen och förståelse för varandras arbete.

 

Aktuella och kommande ansökningar om bidrag m.m.
10.000 kr har kommit till Craft Day, som har fokus på curating inom fältet konsthantverk m.m.

Internationella WIFT (film) har sökt pengar från VG-regionen, Göteborgs Stad, Kulturrådet

 

Ateljéfrågor
Frågan om stora eller små ateljéer fortgår, utan avgörande. Tas upp när önskemål kommer.

Vid mötet blir det återigen diskussion kring frågan om vad göra med de medlemmar som har ateljéer som inte används enligt hyreskontrakt. Ateljégruppen kontaktas.

 

Fastigheten, byggnader och mark
Mikael Frickfors har kontakt med Trafikverket som rapporterar att de vid två tillfällen den senaste tiden överskridit gränserna för tillåtna sprängvärden. Trafikverket säger att det inte innebär några problem.

 

Övriga frågor
Medlemsmöte 19/9, några punkter
* Kommande medlemsmöten bör ha mindre diskussionsgrupper och klarare frågeställningar.
* KE är en ateljéförening, men för att utveckla föreningen kunde man också ha en ”kulturförening” i syfte att trygga föryngring och stöd för KE.

* Förslag framkom på alternativa tillfälliga ateljéer på KE. Vad säger Fastighetskontoret om detta?
* KE:s dag bör finnas kvar, men form och tidpunkt kan/bör ändras. Spelmansstämman kommer att finnas kvar, men förmodligen skiljas från KE:s dag.

 

Kommande styrelsemöte är 2019-10-28