Info

Zafire Vrba och Johanna Gustavsson – Residens Angered 2015

See English text below

Residens Angered är glada att presentera konstnärerna Zafire Vrba och Johanna Gustavsson som under våren 2015 kommer att genomföra konstprojekt i Angered på Blå Ställets konsthall samt på Konstepidemin vid Linnéplatsen.

Bakom Residens Angered står Föreningen Konstepidemin, Konsthallen Blå Stället, Kultur i Väst med stöd av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Genom att välja två konstnärer med starkt politiskt engagemang och konstnärlig skärpa vill vi lyfta relevanta frågor om vem konsten är till för och vilken roll platsens betydelse har för konstnärliga, sociala och politiska processer.

Till residenset i Angered bjuds konstutövare för att utveckla projekt lokalt, utifrån platsen och i samverkan med boende. Residenset ger också plats för samtal, möten, workshops och föreläsningar. Tillsammans vill Blå Stället, Konstepidemin och Kultur i Väst skapa nya vägar in i konsten. Det handlar inte om att ge konstnärer nya arenor att visa konst på, utan om att konsten ska vara en plats för tänkande och ges plats att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Bländad
Under våren håller Gustavsson och Vrba kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer inom konsten och feminismen. Kursen kommer hållas på Konstepidemin under hela residensperioden. Bländad riktar sig till feministiska konstnärer som inte själva utsätts för rasism, med syftet att kritiskt granska, och hitta strategier för att motverka, vithetsnormerna som råder i konstvärlden och i samhället i stort.

Konflikt
I maj förvandlar de Blå Ställets konsthall till en kollektivverkstad för affischproduktion. Hit kommer bland annat elever och personal från den före detta Angeredsateljén att bjudas in för att trycka under temat ”konflikt”. Förhoppningen är att samtala med andra konstnärer om utrymme och förutsättningar att arbeta som konstnär och vad platser som till exempel Blå Stället och Konstepidemin kan ha för betydelse. Konstepidemin är Sveriges största arbetsplats för konstnärer i det fria kulturlivet, Angeredsateljén var en mycket framgångsrik förberedande konstnärlig utbildning i Angered mellan 2001–2011. Kollektivverkstadens tryck/affischer sammanställs i en utställning på Blå Ställets konsthall mellan 29e maj och 18e juni 2015.

Johanna Gustavsson arbetar som konstnär och pedagog. Genom text, performance, interaktioner och feministiska handlingar tar hon sig an ämnen relaterade till kropp, klass och hudfärg. Johanna har varit del av ett flertal samarbeten bland annat radikal pedagogik, MFK: Malmö Fria Kvinnouniversitet, föreningen JA!, I want a president… , Nobody Puts Baby In A Corner, och Produktionsenheten. Johanna är utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg och på Whitney Independent Study Program i New York.

Zafire Vrba är konstnär och pedagog med ett arbetsområde som omfattar pedagogik, performance, video, foto och text. Verken utforskar trygghet, reproduktion, lust, religion och transpolitik. Zafire är även programledare på Utbildningsradion och jobbar med the Unstraight Museum. Zafire är utbildad på Angeredsateljén i Göteborg och Nyckelviksskolan i Stockholm.

Johanna Gustavsson och Zafire Vrba driver tillsammans FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity, en feministisk separatistisk plats för konst.

 


 

Angered residency is happy to present you artists Zafire Vrba and Johanna Gustavsson who come during spring to carry out their artistic project in Angered at Blå Ställets exhibition hall as well as in Konstepidemin near Linnéplatsen.

Angered Residence is run by Konstepidemin, Konsthallen Blå Stället, Kultur i Väst with the support of Gothenburg city and of Västra Götalandsregionen. By choosing two artists with strong political commitment and artistic lucidity we want to raise relevant questions about who art is addressed to and about what role, position and meaning there are for artistic, social and political processes.

Residence in Angered invite artists to developing local projects, through its location and cooperation with locals. Residence gives also time for discussion, meetings, workshops and lectures. Blå Stället, Konstepidemin and Kultur i Väst all want to create new ways in art. This does not just deal with giving artists new places to exhibit their work, but also with making art be a place to think and give attention to developing from one’s own conditions.

Diversity
During spring Gustavsson and Vrba will hold a Diversity class – a critical class about white supremacy norms within art and feminism. This class will be held at Konstepidemin during the whole residence period. Diversity class is held by feminist artists who are not exposed to racism themselves, but the purpose is a critical review, and finding strategies to counteract white supremacy norms which strongly exist in the art world and in the society.

Conflict
In May Blå Stallets exhibition hall will be turned into a collective workshop for posters production. This way, among others, students and staff from the previous Angered Studio are invited to deal with “conflict” subject. The expectation is to discuss with different artists about space and background and to work like artists and about the significance of places as for example Blå Stället and Konstepidemin. Konstepidemin is Sweden’s biggest workplace for independent artists. Angered workshop was a very successful artistic preparatory training class in Angered between 2001-2011. Collective workshops’ prints/posters will be put together in an exhibition in Blå Ställets konsthall between May 29th and June 18th 2015

Johanna Gustavsson works as an artist and an educationist. Through texts, performance, interactions and feminist actions she grabs a subject/material related to body, class and skin colour. Johanna has taken part in several collaborations among other things radical educationist, MFK: Malmö Fria Kvinnouniversitet, JA! Association, I want a president…, Nobody Puts Baby In A Corner, and Produktionsenhetent. Johanna graduated National University College of Fine Arts Valand in Gothenburg and Whitney Independent Study Program in New York.

 Zafire Vrba is an artist and an educationist with a work area which comprise pedagogy, performance, video, photography and texts. His work investigates security, reproduction, lust, religion and transpolitics. Zafire is also broadcaster on Utbildningsradio and works with the Unstraight Museum. Zafire graduated Angered Studio in Gothenburg and Nyckelviksskolan in Stockholm.

Johanna Gustavsson and Zafire Vrba run together FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity, a feminist separatist place for art.