Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Besök konstnärerna i deras ateljéer

På svenska

Open studios
Saturday June 2nd, 12:00-16.00

1. Nina Zetterqvist
Bildkonstnär
www.ninazetterquist.se

Nina Zetterqvist works with objects, sculpture and painting and has recently presented well received exhibitions featuring her mosaic sculptures.

 

2. Lena Rydén
Bildkonstnär
www.lenaryden.com

Lena Rydén often use watercolors and Chinese Ink Wash painting as primary techniques. For ink painting a thin rice paper is used, which makes the interaction between water and pigment difficult to control, but at the same time offers unexpected results. Welcome to try painting on rice paper and see how Lena mounts her paintings.

 

3. Sverker Eklund
Skulptör /Målare.
www.sverkereklund.com

Expressive painting mixed with periods of wood sculpting is specific for Sverker Eklund’s artistic work. Since the 90’s he has developed the sculpture series ”My Girl”, inspired by his two daughters as well as angels, princesses, dolls and church figurines and their archetypal symbolism.

 

4. Kareem Sadoon, Ateljé Kollegiet
Bildkonstnär

In his art, Kareem Sadoon is fascinated by humanity’s constant construction, reconstruction and deconstruction of the cityscape and how this affects memory and the relation with a home.

 

5. Eva Zethraeus
Keramiker
www.evazethraeus.se

Eva Zethraeus creates ceramics sculptures in porcelain clay for exhibitions and public art installations. Eva is currently presenting her first solo show in the United States at the renowned design and applied art gallery Hostler Burrows in New York.

 

6. Catrin Serck-Hanssen
Bildkonstnär
www.catrinserck-hanssen.com

Work in progress in Catrin Serck-Hanssen’s studio, upright along the walls. A mosaic of carpets on the walls and paintings on the floor, interlaced as the thread keeps everything together, both figuratively and literally.

 

7. Kerstin Sarvimäki
Keramiker
www.sintra.se

Kerstin Sarvimäki builds houses. Not real houses, but ones made of clay. They grow, maybe from a dream or only out of creativity. Some of them are wall decorations, others stand for themselves. Here you also find nice cups, bowls and plates, made to be used.

 

8. Karin Östberg
Keramiker
www.oestberg.blogspot.se

For about fifteen years, Karin Östberg has been working on a glazing project, where she has developed her own unique glazes, in different colors and structures, for earthenware. Karin’s ceramic pieces and glazes have been featured in several international books on ceramics and are sold worldwide.

 

9. Anna Larsson
Grafisk formgivare
www.shop.annalarsson.se

Anna Larsson has worked as a graphic designer for 20 years, creating book designs, catalogues, presentations, annual reports, exhibition materials and corporate identities.  She also designs patterns and products such as towels, trays and posters.

 

10. Elizabeth Sercombe, Grindstugan
Författare
Open 13:30-14:30

Elizabeth Sercombe (GB) is a writer and guest artist at Konstepidemin. For her open studio she will showcase the editing process of her novel, whose central motif is the Sophora toromiro, or Påskträdet, situated in Botaniska. The installation will include representations of pruning, sculpture and fire-breathing as metaphors guiding the editing process, and the opportunity to discuss these approaches with the author.

 

11. Torbjörn Steijner
Bildkonstnär

Self-organization and people’s ability to create meaning and find hope are central themes for Torbjörn Steijner’s artistry. Here you can follow Torbjörn’s artistic process, talk, have a coffee and buy some of his works!

 

12. Ragnar Schmid & Kjellåke Gerinder visar Grafikverkstaden

Visit the Graphic Art Studio at Konstepidemin, where artists Ragnar Schmid & Kjellåke Gerinder presents examples of printing techniques.

13 Bibbi Forsman
Keramiker (Hus 9, obs står ej med på kartan)
www.bibbiforsman.se

Bibbi Forsman explores the possibilities that lies in assembling many small pieces into a larger surface; the mosaic. Her work can be seen in different environments, in- and outdoor, on walls or as free-standing shapes. She also works directly in the clay, with objects where the content is more about ideas than function.

In English

Öppna ateljéer/ Open studios
Lördag 2 juni, 12:00-16.00

1. Nina Zetterqvist
Bildkonstnär
www.ninazetterquist.se

Nina Zetterqvist arbetar med objekt, skulptur och måleri och har under året visat mosaikskulpturer i uppmärksammade utställningar.

2. Lena Rydén
Bildkonstnär
www.lenaryden.com

För Lena Rydén är akvarell och kinesiskt tuschmåleri dominerande tekniker. Till kinesiskt tuschmåleri används tunt, sugande rispapper, som gör samspelet mellan vatten och pigment svårkontrollerat samtidigt som det bjuder på överraskningar. Här kan du prova på att måla på rispapper och se hur Lena monterar sina bilder.

 

3. Sverker Eklund
Skulptör /Målare.
www.sverkereklund.com

Sverker Eklund blandar expressivt måleri med perioder av skulpterande, oftast i trä. Sedan 90-talet har han arbetat med skulpturserien ”Min flicka”, i första hand inspirerad av sina två döttrar och i förlängningen av änglar, prinsessor, dockor och kyrkofigurer och deras arketypiska symbolik.

 

4. Kareem Sadoon, Ateljé Kollegiet
Bildkonstnär

I sin konst fascineras Kareem Sadoon av mänsklighetens ständiga konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion av stadsbilden och hur detta påverkar minnet och relationen till hemmet.

 

5. Eva Zethraeus
Keramiker
www.evazethraeus.se

Eva Zethraeus arbetar med skulptural keramik i porslinslera för utställningar och offentliga miljöer. Just nu är Eva aktuell med sin första soloutställning i USA på det välrenommerade design- och konsthantverksgalleriet Hostler Burrows i New York.

 

6. Catrin Serck-Hanssen
Bildkonstnär
www.catrinserck-hanssen.com

Pågående arbete hos Catrin Serck-Hanssen, uppåt väggarna. En slags mosaik av mattor på vägg och tavlor på golv, sammanflätat som en ny väv där tråden håller ihop det hela, både bildligt och bokstavligt.

 

7. Kerstin Sarvimäki
Keramiker
www.sintra.se

Kerstin Sarvimäki bygger hus. Inga riktiga hus, utan av lera. Dom växer fram, kanske efter en dröm eller bara av skaparlust. En del ska hänga på väggen och andra står för sig själva. Här hittar du även snygga koppar, skålar och fat, som definitivt är till för att användas.

 

8. Karin Östberg
Keramiker
www.oestberg.blogspot.se

Sedan cirka femton år tillbaka arbetar Karin Östberg med ett ständigt pågående glasyrprojekt där hon utvecklat egna kryp- och krackeleringsglasyrer i olika färg och struktur för lergodstemperaturer. Karins arbeten och glasyrer finns omskrivna i flertal internationella handböcker och säljs över hela världen.

 

9. Anna Larsson
Grafisk formgivare
www.shop.annalarsson.se

Anna Larsson är sedan 20 år verksam som grafisk formgivare. Arbetar med bokformgivning, kataloger, utställningsmaterial, årsredovisningar, logotyper mm. Anna formger även mönster och produkter som handdukar, skärbrädor och affischer.

10. Elizabeth Sercombe, Grindstugan
Författare
OBS öppet 13:30-14:30

Elizabeth Sercombe (GB) är författare och gästkonstnär på Konstepidemin. Elizabeth arbetar med en roman, vars handling kretsar kring Sophora toromiro, eller Påskträdet, i Botaniska. I gästateljé Grindstugan visar hon en installation av metaforer för textredigering och pratar om olika tillvägagångsätt för textbearbetning.

 

11. Torbjörn Steijner
Bildkonstnär

Självorganisering och människors förmåga att skapa mening och finna hopp är centrala teman för Torbjörn Steijners konstnärskap. Här kan du komma in och följa Torbjörns konstnärliga process, prata, ta en fika och köpa ett verk!

 

12. Ragnar Schmid & Kjellåke Gerinder visar Grafikverkstaden

Besök Konstepidemins Grafikverkstad där konstnärerna Ragnar Schmid & Kjellåke Gerinder visar exempel på grafiska trycktekniker.

13 Bibbi Forsman
Keramiker (Hus 9, obs står ej med på kartan)
www.bibbiforsman.se

Bibbi Forsman undersöker möjligheterna som finns i att sätta samman många små bitar till en större yta: Mosaik. Hennes färdiga arbeten finns i olika miljöer, inom och utomhus, på väggar eller som fristående former. Hon arbetar också direkt i leran, med föremål som mer bär på idéer än på funktion.

GUIDAD VISNING
Följ med konstnären Nils Ramhøj till några av de öppna ateljéerna.
Se skyltar på området för mer info om tider.