Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Gaslightning
— Ljubomir Popović

På svenska

By observing the cities’ continuous growth, Popovic moves through changing areas on the outskirts of the city. By remaining mobile, Popovic can closely study and showcase how gentrification affects these areas. Gentrification is an unjust process that forces out local residents and creates segregation.

Words from the artist

Street orientation

Co-existing as an artist in a material world, where we both live and create within the city, we orientate and recognize where to position ourselves concerning both our physical and social surroundings. It is important to acknowledge an interrelation throughout the urban periphery and observe the hidden gaps of streets and architecture. That is when we witness the harsh damage from dramatic changes in the abandoned industrial area or the city’s everchanging construction sites. That is where we find the diversity of the streets, the garbage, the decay, and the ruins from exploitive investments. We witness a parallel urge for power with no affection, relation, nor interest to share a commonwealth to the interconnected social relations we find right next to us.

Material hunt

The orientation takes place with a set goal: the hunt for material embodied in urban change. By looking at the network of streets and new buildings, when a site has been identified, the spotting of material begins as an investigation of the urban change and its materiality. It can be described as a hunt to find and collect material with the function of a protective element, to provide safety from mechanical damage, or to protect structures that upheld a connecting system (Fig. 9 & 10). Mostly it is mass-produced material we do not see on the surface, hard plastic in sheets that are placed to signal a network of infrastructure from being damaged.

Looting the construction site

The goal is not to destroy or sabotage but to create a breathing moment, where the site has a chance to stop and reflect on the missing pieces. To provide a reason to step back from the city’s pulse, consumption, and drastic change, To remove the material from its intended purpose and reveal it from within its hidden timeframe. The collection method can be done either in dialog by asking for the material or by taking civil disobedience of theft. In the long run, these spaces are often not accessible to the public in order to sustain the infrastructural systems generated by the capitalist economy.

The type of objects I look for when I collect

It is an artistic choice to oppose and strive for equilibrium and a healthy universal utopia. We research and take out of context. Recreate shapes into dynamic capabilities, carrying the responsibility of a critical approach towards what is taken out from our society’s disposal and exploited cityscape. Then we generate broader social dynamics and recreate a common benefit, A norm creative space with the abilities to reclaim a dynamic visual utopia.

Ljubomir Popović

Ljubomir Popović (1987, SE/RS) is an artist based in Stockholm, Sweden. Popović holds a BFA in Fine arts at Gerrit Rietveld Academie & the University of Applied arts in Vienna. Currently doing his MA at Konstfack. Previously shown works at Stedelijk Museum, Amsterdam, Festung Hohensalzburg, Salzburg and Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.

By observing cities’ continuous and dynamic growth Popovic navigates through changing urban peripheries. Maintaining mobility as a performative process allows one to zoom in, witness and expose the later stages of gentrification and its power structures. It is a socially unfair process of pushing away local inhabitants in areas of segregation.

Popovic addresses junctions and in-between spaces. To trail for plastics and metals with vibrant colours that function as protective safety elements. Ripping out papers from ads, cutting in plastics to create stacks and collages, which mimic and trace the forms of repetitive structures of consumerism towards its collapse.

By collecting materials as archeological objects, Popovic displaces them from their context as an act of civil disobedience against the gentrification processes. Creative destruction, and its ruin value articulates a critical approach to the capitalist framework of gentrification.

In English

Genom att observera städernas ständiga tillväxt rör sig Popovic genom föränderliga områden i utkanten av staden. Genom att vara rörlig kan Popovic noga studera och visa hur gentrifiering påverkar dessa områden. Gentrifiering är en orättvis process som tvingar bort lokala invånare och skapar segregation.

Fördjupande ord från konstnären

Gatukompass

Som konstnär samexisterar vi i en materiell värld, där vi både lever och skapar inom staden. Vi orienterar oss och känner igen var vi ska placera oss i förhållande till både våra fysiska och sociala omgivningar. Det är viktigt att erkänna ett samband genom stadens periferi och observera de dolda luckorna i gator och arkitektur. Det är då vi bevittnar den hårda skadan från dramatiska förändringar i det övergivna industriområdet eller stadens ständigt föränderliga byggarbetsplatser. Det är där vi hittar gatornas mångfald, skräpet, förfallet och ruinerna från exploaterande investeringar. Vi bevittnar en parallell lust till makt utan tillgivenhet, relation eller intresse av att dela ett gemensamt välstånd med de sammanflätade sociala relationerna vi hittar precis bredvid oss.

Materialjakt

Orienteringen sker med ett bestämt mål: jakten på material förkroppsligad i urban förändring. Genom att titta på nätverket av gator och nya byggnader, när en plats har identifierats, börjar spaningen efter material som en undersökning av den urbana förändringen och dess materialitet. Det kan beskrivas som en jakt för att hitta och samla material med funktionen som ett skyddande element, för att ge säkerhet mot mekanisk skada eller för att skydda strukturer som upprätthåller ett sammanlänkande system (Fig. 9 & 10). Oftast är det massproducerat material vi inte ser på ytan, hård plast i skivor som placeras för att signalera ett nätverk av infrastruktur från att skadas.

Plundring av byggarbetsplatsen

Målet är inte att förstöra eller sabotera, utan att skapa en andningspaus, där platsen har en chans att stanna upp och reflektera över de saknade bitarna. Att ge en anledning att ta ett steg tillbaka från stadens puls, konsumtion och drastiska förändringar. Att ta bort materialet från dess avsedda syfte och avslöja det från dess dolda tidsram. Insamlingsmetoden kan göras antingen i dialog genom att be om materialet eller genom att ta civil olydnad av stöld. På lång sikt är dessa platser ofta inte tillgängliga för allmänheten för att upprätthålla de infrastrukturella systemen genererade av den kapitalistiska ekonomin.

Typen av objekt jag letar efter när jag samlar

Det är ett konstnärligt val att motsätta sig och sträva efter jämvikt och en hälsosam universell utopi. Vi forskar och tar ur sitt sammanhang. Återskapar former till dynamiska kapaciteter och bär ansvaret för ett kritiskt förhållningssätt till vad som tas ur vårt samhälles avfall och exploaterade stadslandskap. Sedan genererar vi bredare sociala dynamiker och återskapar en gemensam förmån, ett normkreativt utrymme med förmågan att återkräva en dynamisk visuell utopi.

Ljubomir Popović

Ljubomir Popović (1987, SE/RS) är en konstnär baserad i Stockholm, Sverige. Popović har en BFA i Fine arts vid Gerrit Rietveld Academie & University of Applied Arts i Wien. För tillfället färdigställer sina MA-studier på Konstfack. Tidigare visade verk på Stedelijk Museum, Amsterdam, Festung Hohensalzburg, Salzburg och Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.

Genom att observera städernas kontinuerliga och dynamiska tillväxt navigerar Popovic genom föränderliga urbana perifera områden. Att bibehålla mobilitet som en performativ process gör det möjligt att zooma in, bevittna och exponera de senare stadierna av gentrifiering och dess maktstrukturer. Det är en socialt orättvis process som driver bort lokala invånare i områden av segregation.

Popovic fokuserar på korsningar och mellanrum. Hon spårar plast och metaller med livfulla färger som fungerar som skyddande säkerhetselement. Hon river ut papper från annonser, skär i plast för att skapa högar och kollage, som härmar och spårar formerna av repetitiva strukturer av konsumtion mot dess kollaps.

Genom att samla material som arkeologiska objekt, förflyttar Popovic dem från deras sammanhang som en handling av civil olydnad mot gentrifieringsprocesserna. Kreativ förstörelse och dess ruinvärde artikulerar en kritisk inställning till det kapitalistiska ramverket för gentrifiering.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll