Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Transmundane Confusion
— Sebastian Gatz

På svenska

All the works in the exhibition thematizes, in one way or another, spiritual confusion. The West – hungry for spiritual growth / tired of an over-rational scientism which borders on the irrational itself – looks to the East and to its own pre-Christian past in order to find new modes of being.

Somehow trapped in between new (old) ontologies and its current own capitalist-centric mind frame, the spiritual path of the contemporary truth seeker is filled with almost comical tripping stones.

One good example of this is Christmas: part Christian, part pagan, part Coca Cola, part spiritual, part commercial. The here proposed works are tongue-in-cheek references to a multifaceted spiritual memory, which is part ours and part someone else’s. They engage the architectural, the ready-made and found, the commercial and the technological in order to emphasize our entangled and complex status quo.

Sebastian Gatz

Sebastian Gatz is an architect, artist and trained car mechanic, who works at the intersection of art, architecture and technology. Currently he is doing a PhD in Fine Arts at Konstfack – University of Arts, Crafts and Design in Stockholm and the University of Gothenburg (HDK-Valand). His research combines ficto-critical and posthuman methods to explore human-nature-technology relationships. He has an interest in experimental metaphysics, degrowth practices and digital fabrication. Previously he worked and taught at The Royal Danish Academy of Fine Arts at the Centre for Information Technology and Architecture (CITA) in Copenhagen, where he worked with Artificial Intelligence, Robotic Fabrication and Robot-Plant-Hybrids.

In English

Verken i utställningen tematiserar, på ett eller annat sätt, andlig förvirring. Västvärlden – hungrig efter andlig tillväxt / trött på en överrationell vetenskaplighet som gränsar till det irrationella självt – vänder sig till Öst och sin egen förkristna historia för att finna nya sätt att vara.

På något sätt fångad mellan nya (gamla) ontologier och sin nuvarande kapitalistcentrerade tankemodell är den andliga vägen för den samtida sanningssökaren fylld med nästan komiska fallgropar.

Ett bra exempel på detta är julen: delvis kristen, delvis hednisk, delvis Coca Cola, delvis andlig, delvis kommersiell. De här föreslagna verken är humoristiska referenser till en mångfacetterad andlig historia, som är delvis vår egen och delvis någon annans. De involverar det arkitektoniska, det färdigtillverkade och hittade, det kommersiella och det teknologiska för att framhäva vår invecklade och komplexa nuvarande situation.

Sebastian Gatz

Sebastian Gatz Sebastian Gatz är arkitekt, konstnär och utbildad bilmekaniker, som arbetar i skärningspunkten mellan konst, arkitektur och teknologi. För närvarande doktorerar han i Fine Arts in the subject design vid Konstfack – Universitetet för konst, hantverk och design i Stockholm och Göteborgs universitet (HDK-Valand). Hans forskning kombinerar fiktiv-kritiska och posthumanistiska metoder för att utforska förhållandet mellan människa, natur och teknologi. Han är intresserad av experimentell metafysik, degrowth-praktiker och digital tillverkning. Tidigare arbetade och undervisade han vid Det Kongelige Danske Kunstakademi på Centre for Information Technology and Architecture (CITA) i Köpenhamn, där han arbetade med artificiell intelligens, robotiserad tillverkning och robot-växt-hybrider.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd

Relaterat innehåll