Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Föreläsning

Residens för curatorer

På svenska

During Sept 4th – Sept 10th 2017, Konstepidemin is arranging a residency for five international curators:  Aliaxey Talstou (Belarus), Jacquelyn Davis (USA), Giselle Seung Hee. Lee (South Korea), Anna Jensen (Finland) and Rowan Geddis (England).

During a few intense days, Konstepidemin will create a meeting place where the participating curators will put their individual work as a curator into perspective and come together to reflect upon the role and expression of the curator. The residency is hosted during the Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) and GIBCA Extended.

During the residency two seminars are open to the public:

BREAKFAST SEMINAR – CURATOR TALKS
Tuesday September 5th 10.00- 14.00
Konstepidemin, house 10
Konstepidemin welcomes you to an open seminar with our five International Residency Curators during GIBCA, the Göteborg International Biennial for Contemporary Art. The seminar includes presentations of their curatorial work and reflections upon the curatorial role. During the seminar a complimentary breakfast/brunch will be served. The seminar is held in English. Find out more / RSVP to attend

SEMINAR: THE CURATOR’S PRACTICE
Thursday September 7th 17.00-19.00 
Konstepidemin, house 10
Konstepidemin welcomes you to an open seminar with intenational curators, in which the curatorial role is the main topic. Considering Art’s ever changing focus, what are the most significant areas of conflict for the curator?

While considering the external social and political pressures within society, how can the curatorial practice be developed and be stimulating to both the art scene and society at large? This year’s GIBCA’s theme (secularity) will also be discussed in connection to the seminar. Additional areas of focus may also be introduced by the participating residency curators. The seminar is held in English. Find out more/ RSVP to attend

 

PARTICIPATING CURATORS

Jacquelyn Davis (USA)
Stockholm based art critic, curator and writer Jacquelyn Davis will present her sentiments on art criticism – as it aspires to remain lucrative – as well as her curatorial/publishing platform valeveil and emergent platforms (e.g., Non Finito, The Lottery). She is influenced by DIY methods, political theory, avant-garde literature and Oulipian constraint. Her projects are often intuitive, call-response experiments which integrate technology and question the efficacy of cross-cultural interdisciplinarity. www.instrumentandoccupation.se

Rowan Geddis’ (UK)
Rowan Geddis’ curatorial practice centers around questions concerning the potential of the performative – situationally, relationally and in a process-focused mode: a live thinking through activity. These issues are explored through the staging of innovative exhibition formats, event-based activity and diverse live works, where a consonant and analogous relationship between display and performance can be tested. Within these scenarios, exhibition making ‘in and of itself’ is not his primary concern, but rather the examination of the mechanics of artistic-process and its relation to an audience.

Anna Jensen (Finland)
Anna Jensen is a curator, researcher, artist, art critic and a feminist based in Helsinki, Finland. Jensen currently works as a doctoral candidate in Aalto University’s project Pori Live – a multidisciplinary project combining artistic approaches and artistic research to urban planning. Her Phd is about the concept of unheimlich (uncanny) in contemporary art and urban space. Jensen is a part of the curator collective Porin kulttuurisäätö. Together with Eliisa Suvanto they have also created the Space Invaders concept that yearly takes over empty and abandoned spaces, creates short duration multidisciplinary projects and thereby takes part in the conversation about public space and existing power relations. In the residency at Konstepidemin, Anna Jensen will present some of her projects and further on explore possibilities for thinking curating as consciously political method of research and how to renew the practice of producing and exhibiting art and knowledge in a nonhierarchical way.

Giselle Lee (South Korea)
Giselle Lee is an independent curator, artist and is a PhD candidate in Hong-Ik School of Architecture in Seoul, South Korea. She will present her work: Sensing Maps Project. It is a series of projects that deals with a variety of human senses in a city.  It focuses on how people can find unaware senses of human through exploring a city. This idea of the project started with the notion that we live in a visualization-dominated society. By taking a multi-sensory approach in exploring spaces Giselle Lee intends to awaken more senses, make the spaces in the city more meaningful and open up for a discussion on how to create a new perception of spaces.

Aliaxey Talstou, (Belarus)
Aliaxey Talstou is a curator, artist, writer and musician from Minsk. In Talstou’s presentation he will talk about socially and politically engaged art in Belarus today and about the position of curator of this area who can be seen as an activist and an agent of social transformation. A brief introduction into the context will be followed by description of three exhibitions that were organized in 2016 in Minsk, Brest and Moscow. Two of them have discussed the issues of xenophobia and patriarchal tradition as well as forced migration in Eastern Europe, the third was an attempt to overlook political agenda in contemporary art of Belarus after 2010.

Schedule September 4th-10th

Contact:
Linda Tedsdotter (artist, curator) tedsdotter@gmail.com
Liv Stoltz (Intendent Göteborgs Konsthall) liv.stoltz@gmail.com 

In English

Konstepidemin arrangerar ett residens för 5 internationella curatorer: Aliaxey Talstou (Belarus), Jacquelyn Davis (USA/SVE), Giselle Seung Hee Lee (Sydkorea), Anna Jensen (Finland), Rowan Geddis (England).

Residenset pågår under Göteborg International Biennial for Contemporary Art konst (GIBCA) och GIBCA Extended mellan den 4 – 10 september.

Konstepidemin vill med detta projekt skapa en mötesplats där deltagande curatorer får möjlighet att utveckla sitt eget arbete och tänkande. Och tillsammans reflektera över curatorns roll och uttryck idag samt diskutera vilka utmaningar som yrkesrollen står inför. Förutom mängder med möten, samtal, föreläsningar, föreställningar, mat, mingel, utställningar och diskussioner så bjuder Konstepidemin in till två öppna seminarier för allmänheten:

CURATOR TALKS MED FRUKOST
Tisdag 5/9, kl 10 -14 på Konstepidemin, Hus 10
Konstepidemin välkomnar dig till ett öppet seminarium med våra 5 internationella residenscuratorer under Göteborgs Internationella Biennial for Contemporary Art. Seminariet innehåller presentationer av deras curatoriska arbete. Läs mer nedan om varje deltagare. Under seminariet serveras en gratis frukost/brunch.
Språk: Engelska. Läs mer och anmäl dig här

SEMINAR: CURATOR’S PRACTISE
Torsdag 7/9, kl 17-19 på Konstepidemin, Hus 10
Konstepidemin arrangerar ett öppet seminarium med internationella curatorer, där den curatoriska rollen är huvudämnet. Med tanke på konstens ständigt föränderliga fokus, vilka är de viktigaste konfliktområdena för curatorn? Om man beaktar det yttre sociala och politiska trycket i samhället, hur kan det curatoriska arbetet utvecklas och stimulera både konstens scen och samhället i stort? Årets GIBCAs tema (sekularitet) kommer också att diskuteras i samband med seminariet. Ytterligare fokusområden introduceras av de deltagande residenscuratorerna.

Inbjuden expertispanel: Annika Lundgren (konstnär, tidigare professor vid Akademin Valand) och Love Jönsson (frilansande curator)
Moderator: Stina Östberg (konstnär, curator)
Språk: Engelska
Läs mer och anmäl dig här

Medverkande curatorer

Jacquelyn Davis (USA)
Stockholmsbaserad konstkritiker, kurator och författare. Jacquelyn Davis presenterar sina tankar om konstkritik, liksom hennes curatoriska plattform Valeveil. Hon påverkas av DIY-metoder, politisk teori, avantgarde litteratur och oulipisk begränsning. Hennes projekt är ofta intuitiva, call-response-experiment som integrerar teknik och ifrågasätter effektiviteten av tvärkulturell tvärvetenskaplighet. www.instrumentandoccupation.se

Rowan Geddis’ (England)
Rowan Geddis’ curatoriska praktik cirkulerar kring frågor om performativitetens potential – ett levande tänkande genom aktivitet. Dessa problem undersöks genom en iscensättning av innovativa utställningsformat, händelsebaserad verksamhet och diverse levande verk där ett konsonant och analogt förhållande mellan visning och performance kan testas. Inom dessa scenarier är utställningen ”i sig själv” inte den primära frågan, utan snarare undersökningen av den konstnärliga processen och dess relation till en publik.

Anna Jensen (Finland)
Anna Jensen är curator, forskare, konstnär, konstkritiker och feminist och arbetar för närvarande som doktorand på Aalto universitetet. Hennes Phd handlar om begreppet unheimlich (det kusliga) i samtidskonst och på urbana platser. Jensen är en del av curator kollektivet Porin kulttuurisäätö som syftar till att nedmontera gränsen för forskning, konstnärlig och curatorisk praktik samt utforska strukturer i konstvärlden och i vårt samhälle. Tillsammans med Eliisa Suvanto har de också skapat Space Invaders konceptet, som årligen tar över tomma och övergivna utrymmen med kortvariga multidisciplinära projekt och därmed deltar i diskussionen om det offentliga rummet och befintliga maktrelationer. På Konstepidemin presenterar Anna Jensen några av hennes projekt och undersöker vidare möjligheter att tänka sig curators arbete som en medveten politisk metod för forskning och hur man förnyar praktiken genom att producera konst och kunskap på ett icke hierarkiskt sätt.

Giselle Lee (Sydkorea)
Giselle Lee är en oberoende curator, konstnär och är doktorand i Hong-ik School of Architecture i Seoul, Sydkorea. Hon presenterar sitt arbete: Sensing Maps Project. Det är en serie projekt som behandlar en mängd mänskliga sinnen i en stad och fokuserar på hur människor kan hitta omedvetna sinnen genom att utforska arkitektur. Genom att inta ett multisensoriskt förhållningssätt när det gäller att utforska platser har Giselle Lee för avsikt att väcka fler sinnen, göra platser i staden mer meningsfulla och öppna upp för en diskussion om hur man skapar en ny uppfattning om arkitektur.

Aliaxey Talstou, (Belarus)
Aliaxey Talstou är en curator, konstnär, författare och musiker från Minsk. I Talstous presentation kommer han att berätta om socialt och politiskt engagerad konst i Vitryssland idag och om positionen som curator i detta område kan ses som en aktivist och en agent för social omvandling. En kort introduktion till sammanhanget kommer att följas av en beskrivning av tre utställningar som organiserades 2016 i Minsk, Brest och Moskva. Två av dem diskuterade frågor om främlingsfientlighet och patriarkal tradition samt tvångsmigration i Östeuropa, den tredje var ett försök att förbise den politiska agendan i Belarus samtidskonst efter 2010.

Detaljerat schema för residensprogrammet 4-10 september

Projektledare:
Linda Tedsdotter (konstnär, curator) tedsdotter@gmail.com
Liv Stoltz (Intendent Göteborgs Konsthall) liv.stoltz@gmail.com