Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Floras Rike: Rå
— Ulrika Jansson

På svenska

In animistic beliefs, a rå is said to guard over natural phenomena. They watch over a domain like a mountain or a bog and can act on visitors by foretoken, or less often, in physical figure. Rå is also a term for an unprocessed substance or plant from nature, which retains some of its vitality and juiciness.

The exhibition Rå in Floras rike is connected to two places in the Botanical Garden and in the nature reserve Vitsippsdalen. The sites are characterized by the decay of exotic and native plants from the greenhouses and the park, as well as the decomposition of trees and leaves in the old-growth forest just outside. In the exhibition, a meeting between them takes place in an animated film where the plant material is choreographed into changing structures in a flow. Three wooden vessels, whose shapes came through impulses from Vitsippsdalen, can be seen as physical containers for the site’s intangible rå. Visitors of the exhibition are invited to go to Vitsippsdalen via a map for a meeting with the place through a guided visualisation that they listen to via their mobile phone.

The exhibition explores an ancient language, where natural phenomena are subjectified and create a meaningful bridge between humans and the environment. In an encounter between the landscape and human imagination, related beings arise that live between us and the more-than-human field. The exhibition is an ongoing study of this dynamic: how an external reality is reflected in an internal reality and vice versa.

Bring your mobile phone and headphones to experience all parts of the exhibition.

Bio

Ulrika Jansson’s practice has its roots in place and the interconnections of the natural ecology and culture. The art works: installations, sculpture, drawing, performance and stop-motion video, take the form of meeting places and objects that provide space for a reconsideration of our relationship to ecological systems. In public artworks and in interdisciplinary projects, she develops opportunities for collaboration and in-depth contact with the more-than-human. Ulrika Jansson is based in Göteborg and educated at Konstfack MFA in Stockholm.

In English

Inom animistiska föreställningar anses ett rå vaka över naturens fenomen. De råder över en domän som ett berg eller en mosse och kan på besökare verka genom varsel, eller mer sällan, i fysisk gestalt. Rå är också en benämning för ett obearbetat ämne eller växt från naturen, som har kvar en del av sin livskraft och friska saftighet.

Utställningen Rå på Floras rike knyter an till två platser i Botaniska trädgården och i Vitsippsdalen. Platserna karaktäriseras av den förmultning som sker av exotiska och inhemska växter från växthusen och parken, respektive nedbrytningen av träd och löv i urskogen strax utanför. I utställningen sker ett möte dem emellan i en animerad film där växtmaterialet koreograferas till föränderliga strukturer i ett flöde. Tre kärl av trä, vars former tillkommit utifrån impulser från Vitsippsdalen, kan ses som fysiska behållare för platsens immateriella rån. Besökare bjuds in att med en karta gå till Vitsippsdalen för ett möte med platsen genom en guidad visualisering som de lyssnar på via sin mobiltelefon.

Utställningen utforskar ett uråldrigt språk, där naturfenomen subjektifieras och skapar en meningsbärande brygga mellan människan och omgivningen. I ett möte mellan landskapet och människans fantasi uppstår relaterande väsen som lever mellan oss och det mer-än-mänskliga fältet. Utställningen är en pågående undersökning av denna dynamik: hur en yttre verklighet speglas i en inre verklighet och omvänt.

Ta med mobiltelefon och hörlurar för att uppleva alla delar av utställningen.

Biografi

Ulrika Janssons praktik har sina rötter i plats och mötet mellan ekologi och kultur. Konstverken: skulptur, teckning, performance och stop‐motion video tar form som mötesplatser och objekt och ger plats för en omprövning av vår relation till ekologiska system. I offentliga konstverk och i tvärdisciplinära projekt utvecklar hon möjligheter för samverkan och fördjupad kontakt med det mer-än-mänskliga. Ulrika Jansson är verksam i Göteborg och utbildad på Konstfack MFA i Stockholm.

Utställningsprogram Floras Rike